Founder Office Bearers

OFFICE BEARERS

PRESIDENT
Dr. Vasanti Arole
VICE-PRESIDENT
Dr. B. H. Bahetee
SECRETARY
Dr. P Vatsalaswamy
TREASURER
Dr. Medha Puranik

EDITOR
Dr. Chhaya Diwan

EXECUTIVE OFFICE BEARERS

Dr. Aruna Kharkar

Dr. V. G. Sawant

Dr. Gangane

Dr. M. Parchand

Dr. M. V. Ambiye
Dr. Baig

Dr. D. S. Joshi

Dr. Nutan Mandke

Dr. Dilip Ksheersagar

Dr. Archana Shekokar